TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ ZERO-WASTE LIFE

 • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

 • Ngày đăng 23/ 04/ 2023

 • Bình luận 0 Bình luận

TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ ZERO-WASTE LIFE

Zero-waste life (Cuộc sống không rác thải)  là 1 chủ đề khá phổ biến đối với mọi người. Ngoài ra, chủ đề này cũng liên tục được sử dụng trong các đoạn đối thoại hằng ngày và trong các cuộc thi như IELTS, TOEFL. Thế nhưng, nếu bạn vẫn còn băn khoan vì không biết nên sử dụng từ vựng và làm thế nào để đối thoại với người khác về chủ đề này? Hôm nay hãy cùng Bilingo tiếng anh online 1 kèm 1 tìm hiểu qua bài viết liệt kê các từ vựng chủ đề Zero-waste life (Cuộc sống không rác thải)  cùng các câu hỏi cũng như câu trả lời mẫu cho chủ đề để luyện thi ielts và giúp bạn nâng cao trình tiếng anh giao tiếp và tiếng anh thương mại của mình. này nhé.

 

TỪ VỰNG VỀ CHỦ ĐỀ ZERO-WASTE LIFE

 1. A hot potato (idiom) vấn đề nóng gây tranh cãi a problem, situation, etc. that is difficult to deal with and causes a lot of disagreement - The matter of plastic has always been a hot potato
 2. Cut down on waste (verb phrase) giảm thiểu rác thải to reduce the amount of waste - There are lots of thing we can do to cut down on waste
 3. Be aware of the environmental problems (phrase) để ý, có ý thức đến môi trường to realize that environmental matters are present or are happening - More and more young people are aware of the environmental problems
 4. Zero-waste lifestyle (noun phrase) /ˌzɪə.rəʊˈweɪst ˈlaɪf.staɪl/ lối sống không rác thải a way of living that doesn’t produce any waste material - A zero-waste lifestyle is impossible in modern days
 5. Single-use plastic (noun phrase) /ˌsɪŋ.ɡəlˈjuːs ˈplæs.tɪk/ nhựa dùng một lần plastic that can be used once and is then thrown away - We shouldn't use single-use plastic
 6. Eco-friendly (adjective) /ˈiː.kəʊˌfrend.li/ thân thiện với môi trường designed to have little or no damaging effect on the environment - Eco-friendly products are expensive
 7. Sustainable development (noun phrase) /səˈsteɪ.nə.bəl dɪˈvel.əp.mənt/ phát triển bền vững growth that does not harm the environment so that natural resources are still available in the future - Uniqlo is a brand that focuses on sustainable development 
 8. Rubbish (noun) /ˈrʌb.ɪʃ/ rác waste material or things that are no longer wanted or needed - I forgot to put the rubbish out this morning
 9. Judge (verb) /dʒʌdʒ/ bình phẩm to have or give an opinion, or to decide about something or someone - Don't judge a book by its cover
 10. Aspect (noun) /ˈæs.pekt/ khía cạnh one part of a situation, problem, subject, etc. - Which aspects of the job do you most enjoy?

 

MẪU CÂU HỎI, TRẢ LỜI CHỦ ĐỀ ZERO-WASTE LIFE

Questions 

Sample answers

Dịch
 1. Do you pay attention to environmental issues?

 • I do care about environmental problems, especially the excess of single-use plastic in the world. It has always been a hot potato.

 • I do know that the environment is getting worse. But honestly, environmental problems don't really grab my attention. 

 • Tôi quan tâm đến các vấn đề môi trường, đặc biệt là tình trạng dư thừa nhựa sử dụng một lần trên thế giới. Nó luôn luôn là một củ khoai tây nóng.
 • Tôi biết rằng môi trường đang trở nên tồi tệ hơn. Nhưng thành thật mà nói, vấn đề môi trường không thực sự thu hút sự chú ý của tôi.
 1. Have you ever heard of “Zero-waste”?

 • Yes I have. As far as I know, a zero-waste lifestyle focuses on cutting down on waste in many aspects of life.

 • Yes, of course. This lifestyle is similar to 3R, which is Reduce - Reuse - Recycle.

 • Vâng tôi có. Theo tôi được biết, lối sống không rác thải tập trung vào việc cắt giảm rác thải trong nhiều khía cạnh của cuộc sống.
 • Vâng tất nhiên. Lối sống này cũng tương tự như 3R là Giảm thiểu - Tái sử dụng - Tái chế.
 1. Do you know anyone that follows a zero-waste lifestyle?

 • There is a famous Vietnamese Youtuber - Giang Ơi. She is a living example of a zero-waste lifestyle.

 • I have a lot of friends who follow this lifestyle. One of them is my best friend.

 • Có một Youtuber nổi tiếng Việt Nam - Giang Ơi. Cô là tấm gương sống cho lối sống không rác thải.
 • Tôi có rất nhiều bạn bè theo lối sống này. Một trong số họ là bạn thân của tôi.
 1. Why do you think zero-waste has become a trend?

 • This eco-friendly lifestyle has become popular these days because the earth is being damaged by a huge amount of rubbish.

 • I think zero-waste should be treated as a lifestyle rather than a trend. And it's more popular as many people are aware of the environmental problems.

 • Lối sống thân thiện với môi trường ngày nay đã trở nên phổ biến vì trái đất đang bị hủy hoại bởi một lượng rác khổng lồ.
 • Tôi nghĩ không rác thải nên được coi như một phong cách sống hơn là một xu hướng. Và nó phổ biến hơn khi nhiều người nhận thức được các vấn đề môi trường.
 1. Is it possible to have a total “zero-waste” life?

 • It’s quite hard to be totally zero-waste because modern life requires convenience.

 • I think it’s impossible to have an absolute zero-waste life because no one can’t produce rubbish and waste.

 • Khá khó để hoàn toàn không rác thải vì cuộc sống hiện đại đòi hỏi sự tiện lợi.
 • Tôi nghĩ không thể có một cuộc sống tuyệt đối không rác thải vì không ai không thể tạo ra rác và chất thải.
 1. What aspects of zero-waste don't you like?

 • I don't like it when people following this lifestyle judge others for not doing the same.

 • If this lifestyle is taken to extremes, there will be much inconvenience in daily life.  

 • Tôi không thích khi những người theo lối sống này đánh giá những người khác không làm như vậy.
 • Nếu lối sống này trở nên cực đoan, sẽ có nhiều bất tiện trong cuộc sống hàng ngày.
 1. Have you ever thought of living a zero-waste life?

 • Yes I have. I want to be a part of the sustainable development of this planet.

 • I think instead of leading a zero-waste life, a low-waste lifestyle would be more suitable for me.

 • Vâng tôi có. Tôi muốn trở thành một phần của sự phát triển bền vững của hành tinh này.
 • Tôi nghĩ thay vì sống một cuộc sống không rác thải, một lối sống ít rác thải sẽ phù hợp với tôi hơn.

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: