TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI TIẾNG ANH VỀ CHỦ ĐỀ A MYSTERIOUS MOVIE

  • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 2

  • Ngày đăng 11/ 05/ 2023

  • Bình luận 0 Bình luận

TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI TIẾNG ANH VỀ CHỦ ĐỀ A MYSTERIOUS MOVIE

Conversation Text

Hôm Nay BILINGO trung tâm tiếng anh online 1 kèm 1  sẽ đưa ra những mẫu câu tiếng anh và từ vựng tiếng anh về chủ đề bộ phim huyền bí

Jack: That movie was weird, don’t you think?

Paula: What do you mean? I thought it was terrific. It’s not often you see a movie with such a great twist at the end.

Jack: But that’s what makes it so creepy. I was positive the man in the black suit was the killer, but it turned out to be the high school history teacher, Mrs. Kepler.

Paula: I was really thrown for a loop. Mrs. Kepler seemed so sweet, there was nothing sinister about her whatsoever. But she was killing off the faculty, one by one. You know, on the way out of the theater I overheard someone saying the movie was based on a true story.

Jack: No way! If there was a killing spree like that, we would have heard about it. I mean come on, she killed sixteen people, that kinda thing would have been all over the news.

Paula: I didn’t say the case was recent. The person was saying it all went down in a small European town in 1974. The writer dug up the story when he visited Europe. He just changed a few details to make the movie more dramatic.

Jack: Ugh! I’ll never look at a history teacher the same way again.

Paula: The real mystery was her motive. The movie left us hanging on that part. Now I’m

Jack: Maybe there was no reason. Could be she was just an evil person masquerading as a kind, motherly teacher. I don’t understand why you’re so intrigued by these cases.

Paula: But aren’t you curious?

Jack: Paula, when Mrs. Kepler confessed, it made my blood turn cold. I really pegged her as a harmless old lady who wouldn’t hurt a fly. I was fooled, and that scares me. I would have trusted Mrs. Kepler, just like those people in the movie did – and I would have ended up six feet under, too. And that’s what makes me shudder.

Paula: We also gotta find out who the man in black was. The movie never revealed his identity.

Jack: Uh-oh. I can see by that look on your face that you’re not going to leave me alone unless I help you research this movie.

Paula: There are still so many loose ends in the story! Mrs. Kepler was pretty old and frail – how did she manage to hide the bodies? Hey – the man in black might have been Mrs. Kepler’s accomplice. He could still be prowling the streets... just lurking in the dark until he finds his next victim...

Jack: Don’t say that – now I’m gonna have nightmares for sure!

Jack: Bộ phim đó thật kỳ lạ, bạn có nghĩ vậy không?

Paula: Ý bạn là gì? Tôi nghĩ rằng nó là tuyệt vời. Không mấy khi bạn xem một bộ phim có khúc cuối tuyệt vời như vậy.

Jack: Nhưng đó là điều khiến nó trở nên đáng sợ. Tôi đã khẳng định người đàn ông mặc vest đen là kẻ giết người, nhưng hóa ra đó là giáo viên lịch sử của trường trung học, bà Kepler.

Paula: Tôi đã thực sự buồn. Bà Kepler có vẻ rất ngọt ngào, không có gì xấu xa về bà. Nhưng cô ấy đã giết chết giảng viên trong tổ, từng người một. Bạn biết đấy, trên đường ra khỏi rạp, tôi tình cờ nghe được ai đó nói rằng bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật.

Jack: Không đời nào! Nếu có một cuộc giết chóc như thế, chúng tôi đã nghe về nó. Ý tôi là thôi nào, cô ấy đã giết mười sáu người, chuyện đó chắc chắn sẽ xuất hiện trên khắp các bản tin.

Paula: Tôi không nói trường hợp này mới xảy ra. Người đó nói rằng tất cả đã xảy ra tại một thị trấn nhỏ ở châu Âu vào năm 1974. Người viết đã đào câu chuyện này lên khi ông đến thăm châu Âu. Anh ấy chỉ thay đổi một vài chi tiết để phim thêm kịch tính.

Jack: Ờ! Tôi sẽ không bao giờ nhìn một giáo viên lịch sử như trước nữa.

Paula: Bí ẩn thực sự là động cơ của cô ấy. Bộ phim khiến chúng tôi bị treo ở phần đó. bây giờ tôi

Jack: Có lẽ không có lý do. Có thể cô ấy chỉ là một kẻ ác đội lốt một giáo viên tốt bụng, nhân hậu. Tôi không hiểu tại sao bạn lại bị hấp dẫn bởi những trường hợp này.

Paula: Nhưng bạn có tò mò không?

Jack: Paula, khi bà Kepler thú nhận, nó làm tôi sợ hãi mãnh liệt. Tôi thực sự coi cô ấy là một bà già vô hại, người sẽ không làm tổn thương ai hết. Tôi đã bị lừa, và điều đó làm tôi sợ. Tôi sẽ tin tưởng bà Kepler, giống như những người trong phim đã làm - và cuối cùng tôi cũng sẽ chết. Và đó là điều khiến tôi rùng mình.

Paula: Chúng ta cũng phải tìm ra người đàn ông mặc đồ đen là ai. Bộ phim không bao giờ tiết lộ danh tính của mình.

Jack: Uh-oh. Qua vẻ mặt của bạn, tôi có thể thấy rằng bạn sẽ không để tôi yên trừ khi tôi giúp bạn nghiên cứu bộ phim này.

Paula: Vẫn còn rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết trong bộ phim! Bà Kepler đã khá già và ốm yếu – làm cách nào mà bà ấy giấu được các thi thể? Này - người đàn ông mặc đồ đen có thể là đồng phạm của bà Kepler. Anh ta vẫn có thể đi lang thang trên đường phố... chỉ ẩn nấp trong bóng tối cho đến khi tìm thấy nạn nhân tiếp theo của mình...

Jack: Đừng nói thế - bây giờ chắc chắn tôi sẽ gặp ác mộng!

twist = unexpected change of events  Sự kiện thay đổi bất ngờ ( khúc cuối bộ phim )

creepy = produces a sensation of uneasiness or fear  Tạo ra một cảm giác khó chịu hoặc sợ hãi 

I was thrown for a loop = completely surprised and upset  Cực kì bất ngờ và buồn bã

sinister = threatening or suggesting evil  Nham hiểm

faculty = group of teachers at a school or college  Tổ giáo viên trong trường

overheard = heard part of someone else’s conversation  Nghe lỏm

a killing spree = a lot of people killed in a short amount of time  Thảm sát hàng loạt

dug up the story = searched for & discovered some hidden or little-known information  Điều tra về thông tin được che giấu

masquerading as = pretending to be  Gỉa vờ

intrigued = extremely interested  Cực kì thích thú

made my blood turn cold = caused an intense sensation of fear  Gây ra cảm giác sợ hãi mãnh liệt

wouldn’t hurt a fly = would not hurt anyone  Không làm tổn thương ai

fooled = deceived  Lừa dối

six feet under = (slang) dead   Tiếng lóng về cái chết

shudder = shake with fear  Rùng mình

loose ends = unresolved issues  Vấn đề chưa được giải quyết

frail = weak    Yếu

accomplice = partner/helper in a crime  Đồng phạm

prowling = going around looking for a victim  Lảng vảng, Tuần tra 

lurking = existing unobserved  Rình rập

nightmares = scary dreams  Ác mộng
 

Vocabulary Quiz
Complete each sentence with a word from the box. Three words are not used.

accomplices        fool                     leave me hanging            nightmares            shuddered
drove                   frail                     loose ends                       overheard              threw me for a loop
faculty                  intrigued             lurking                              pegged me             weird

1. He couldn't have committed the crime alone; he had to have at least two ____________________________.

1. Anh ta không thể phạm tội một mình; anh ấy phải có ít nhất hai ____________________________.

 

2. The survivors of the shipwreck were very ____________________________, as they hadn't eaten for weeks.

2. Những người sống sót sau vụ đắm tàu ​​rất ____________________________, vì họ đã không ăn trong nhiều tuần.

 

3. It was supposed to be a surprise party, but I knew about it because I ____________________________ my sister talking about it on the phone.

3. Đáng lẽ đó là một bữa tiệc bất ngờ, nhưng tôi biết về nó vì tôi ____________________________ em gái tôi nói về nó qua điện thoại.

 

4. Losing his parents to cancer at a young age was what ____________________________ him to become a doctor.

4. Mất cha mẹ vì bệnh ung thư khi còn trẻ là điều đã cản trở anh ấy trở thành bác sĩ.

 

5. Many war veterans have ____________________________ afterwards about their traumatic experiences in combat.

5. Nhiều cựu chiến binh sau đó đã ____________________________ kể về những trải nghiệm đau thương của họ trong chiến đấu.

 

6. So what happened at the end of the date? Tell me, don't ____________________________!

6. Vậy chuyện gì đã xảy ra vào cuối ngày? Nói với tôi, đừng ____________________________!

 

7. The divorce is almost finalized; the lawyer is just working on tying up a few ____________________________ from the process.

7. Việc ly hôn gần như đã hoàn tất; luật sư chỉ đang làm việc để giải quyết một vài ____________________________ khỏi quy trình.

 

8. I was ____________________________ by her stories about life in China; they made me want to go there myself.

8. Tôi bị mê hoặc bởi những câu chuyện của cô ấy về cuộc sống ở Trung Quốc; họ khiến tôi muốn tự mình đến đó.

 

9. Chocolate and vinegar is a rather ____________________________ combination of flavors; not everyone likes it

9. Sô cô la và giấm là một sự kết hợp hương vị khá ____________________________; không phải ai cũng thích nó

 

10.Those fake letters that look like official bank statements are able to ____________________________ a lot of people.

10. Những lá thư giả trông giống như sao kê chính thức của ngân hàng có thể ____________________________ rất nhiều người.

 

11.You shouldn't go hiking in the jungle alone - there could be a lot of dangerous animals ____________________________ out there.

11. Bạn không nên đi bộ đường dài trong rừng một mình - có thể có rất nhiều động vật nguy hiểm ____________________________ ngoài đó.

 

12.The final question on the exam ____________________________ because it wasn't something we'd covered in the class.

12. Câu hỏi cuối cùng của bài kiểm tra ____________________________ bởi vì nó không phải là thứ mà chúng tôi đã đề cập trong lớp.

Answers Vocabulary Quiz

1. accomplice
2. frail
3. overheard
4. drove
5. nightmares
6. leave me hanging
7. loose ends
8. intrigued
9. weird
10.fool
11.lurking
12.threw me for a loop


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: