TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI VỀ CHỦ ĐỀ ĐÚNG GIỜ ( ON TIME )

 • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 2

 • Ngày đăng 10/ 04/ 2023

 • Bình luận 0 Bình luận

TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI VỀ CHỦ ĐỀ ĐÚNG GIỜ ( ON TIME )

On time sự đúng giờ là một chủ đề phổ biến trong giao tiếp tiếng anh hàng ngày. On time sự đúng giờ trong các buổi gặp gỡ hay trong bất cứ việc gì là rất quan trọng. 

Hôm Nay BILINGO trung tâm tiếng anh online 1 kèm 1  sẽ đưa ra những mẫu câu tiếng anh và từ vựng về sự đúng giờ on time 

Sau đây là cùng điểm qua đoạn hội thoại về chủ đề sự đúng giờ ontime Conversation Text

Nate: You’re late again. This is the fourth time this week! You’ve gotta get your act together, or else you’re gonna be in hot water.

Brad: I overslept, okay? Why do you always gotta get on my case? It’s not my fault that I’m tired all the time. I’m working a second job, so I’ve been burning the midnight oil.

Nate: You have to work a second job because you rear-ended a BMW while speeding to work. Why were you speeding? Hmmmm, could it be because you were running late?!

Brad: The BMW cut in front of me and then slammed on the brakes! And my insurance won’t cover the entire repair bill; I have to cough up fifty percent out of my own pocket. Man, I’ll be working a second job for the rest of  my life.

Nate: Brad, things like this wouldn’t happen to you if only you would get to work on time. Take me, for an example. I’m always right here at my desk at the stroke of 9.

Brad: Don’t rub it in, Mr. Perfect.

Nate: It’s not rocket science – all I do is set my alarm clock for 7 AM, so I’ve got plenty of time to take a shower, have a leisurely breakfast, read the paper... and get to work without driving like a maniac.

Brad: Yeah, well I set my alarm for 7, too, it’s just that I hit the snooze button a couple of times. Plus, I’ve got a life, I’ve got a girlfriend who likes to go out... ya know, I’m busy. So I usually hit the sack around 2 AM.

Nate: Hey, you don’t need to explain yourself to me. But make sure the head honcho doesn’t see you sneaking in at quarter to ten. I overheard him tell the HR director that if you were late one more time this week, he’d give you the boot.

Brad: Wait... he said he would fire me? No way. ...okay, granted, I’m late a lot. But I make up for it during the day. I get way more done than those slackers in the marketing department.

Nate: That may be true, but if you can’t even manage to show up on time, how can the company count on you for anything that’s remotely important? If you get fired, then you brought it on yourself.

Brad: Aw, I can’t afford to lose my job. I was planning on retiring with this company!

Nate: Well, you’re in luck because the boss called in sick today. No one knows you arrived late except me. But I can’t cover for you all the time, so just make sure you’re here by 9 from now on.

Brad: Thanks Nate, you’re a life-saver. I swear I’ll be on time from now on. No, I’ll do better than that – I’ll be early. Just wait and see. I’ll get mhere earlier than you.

Nate: That’s what I like to hear. Now, let’s get to work.

Nate: Bạn lại trễ nữa. Đây là lần thứ tư trong tuần này! Bạn phải cùng nhau hành động, nếu không bạn sẽ gặp rắc rối.

Brad: Tôi ngủ quên, được chứ? Tại sao bạn luôn phải có được trong trường hợp của tôi? Lúc nào tôi cũng mệt mỏi không phải lỗi của tôi. Tôi đang làm công việc thứ hai, vì vậy tôi đã thức xuyên đêm để làm việc.

Nate: Bạn phải làm công việc thứ hai vì bạn đã đâm vào đuôi một chiếc BMW khi đang chạy nhanh để đi làm. Tại sao bạn tăng tốc? Hmmmm, có thể là do bạn đến muộn chăng?!

Brad: Chiếc BMW cắt ngang trước mặt tôi và sau đó đạp phanh dừng đột ngột ! Và bảo hiểm của tôi sẽ không chi trả toàn bộ hóa đơn sửa chữa; Tôi phải chi ra năm mươi phần trăm từ tiền túi của mình. Trời ạ, tôi sẽ làm công việc thứ hai trong suốt phần đời còn lại của mình.

Nate: Brad, những thứ như thế này sẽ không xảy ra với anh nếu anh đi làm đúng giờ. Lấy tôi làm ví dụ. Tôi luôn ở ngay tại bàn làm việc của mình vào lúc 9 giờ.

Brad: Đừng nhắc lại nó, ông Perfect.

Nate: Nó không khó  – tất cả những gì tôi làm là đặt đồng hồ báo thức lúc 7 giờ sáng, vì vậy tôi có nhiều thời gian để đi tắm, ăn sáng nhàn nhã, đọc báo... và đi làm mà không cần lái xe như một kẻ điên.

Brad: Vâng, tôi cũng đặt báo thức lúc 7 giờ, chỉ là tôi đã nhấn nút báo lại một vài lần. Thêm vào đó, tôi có một cuộc sống, tôi có một cô bạn gái thích đi chơi... bạn biết đấy, tôi rất bận. Vì vậy, tôi thường lên giường vào khoảng 2 giờ sáng.

Nate: Này, bạn không cần phải giải thích với tôi. Nhưng hãy chắc chắn rằng người quản lí không nhìn thấy bạn lẻn vào lúc mười giờ kém mười lăm. Tôi nghe lỏm được anh ấy nói với giám đốc nhân sự rằng nếu tuần này bạn đi trễ thêm một lần nữa, ông ấy sẽ sa thải bạn.

Brad: Đợi đã... anh ấy nói sẽ sa thải tôi? Không đời nào. ...được rồi, được rồi, tôi đến muộn rất nhiều. Nhưng tôi đã bồi thường cho nó trong ngày. Tôi làm được nhiều việc hơn những kẻ lười biếng trong bộ phận tiếp thị.

Nate: Điều đó có thể đúng, nhưng nếu bạn thậm chí không thể có mặt đúng giờ, thì làm sao công ty có thể trông cậy vào bạn cho bất kỳ việc gì quan trọng từ xa? Nếu bạn bị sa thải, thì bạn đã tự chuốc lấy nó.

Brad: Ồ, tôi không thể để mất việc được. Tôi đã lên kế hoạch nghỉ hưu với công ty này!

Nate: Chà, bạn thật may mắn vì hôm nay sếp gọi ốm. Không ai biết bạn đến muộn ngoại trừ tôi. Nhưng tôi không thể hỗ trợ bạn mọi lúc, vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn có mặt ở đây trước 9 giờ kể từ bây giờ.

Brad: Cảm ơn Nate, bạn là người cứu mạng. Tôi thề từ giờ trở đi tôi sẽ đến đúng giờ. Không, tôi sẽ làm tốt hơn thế - tôi sẽ đến sớm. Cứ chờ xem. Tôi sẽ đến đây sớm hơn bạn.

Nate: Đó là những gì tôi muốn nghe. Bây giờ, chúng ta hãy bắt tay vào việc.

Một số từ vựng liên quan đến đoạn hội thoại tiếng anh về chủ đề on time Vocabulary

 • get your act together = become better organized  cùng nhau hành động
 • in hot water = in trouble get on my case = criticize me in an annoying way    bạn sẽ gặp rắc rối
 • burning the midnight oil = stay up late working or studying      thức xuyên đêm để làm việc
 • rear-ended = hit the back of another car   đâm vào đuôi chiếc xe hơi 
 • speeding = driving faster than the speed limit   chạy nhanh
 • slammed on the brakes = stopped very suddenly  đạp phanh dừng đột ngột
 • cough up = give money you don’t want to give  trả tiền mà bạn không hề muốn ( tiền bồi thường ) 
 • rub it in = keep talking about something that makes you embarrassed or upset  nhắc lại chuyện mà bạn thấy xấu hổ hay buồn khi nghe
 • it’s not rocket science = it’s not difficult or complicated    Nó không khó
 • maniac = crazy person   kẻ điên
 • hit the snooze button = delay the alarm for 8-10 minutes   báo thức trễ 8-10 phút 
 • hit the sack = (slang) go to bed   lên giường 
 • head honcho = (slang) the boss, the leader, the person in charge   người quản lí
 • overheard = accidentally heard a conversation with someone else  tình cờ nghe lỏm
 • give you the boot = (informal) fire you; terminate your employment   sa thải
 • make up for it = compensate for it   bồi thường
 • slackers = (slang) lazy people   kẻ lười biếng
 • you brought it on yourself = you caused your own problems bạn đã tự gây ra rắc gối cho mình
 • cover for you = provide an excuse to help someone escape trouble  bịa cớ để giúp ai đó thoát rắc rối 
 • you’re a life-saver = you help me greatly when I need help   người cứu mạng

Vocabulary Quiz
Complete each sentence with a word from the box. Two expressions are not used.

counting on                  getting my act together         hit the sack                      rubbing it in

from now on                 give the boot                         in hot water                      slacker

gets on my case           head honcho                        not rocket science            slam on the brakes

1. I failed my first two semesters in college before ______________________ and starting to get decent grades.

1. Tôi đã trượt hai học kỳ đầu tiên ở trường đại học trước ngày _______________ và bắt đầu đạt điểm khá.

 

2. If you ______________________ when the road is wet or icy, you could lose control of the car.

2. Nếu bạn ______________________ khi đường ướt hoặc đóng băng, bạn có thể mất kiểm soát xe.

 

3. How hard can it be to paint the house ourselves? It's ______________________, right?

3. Tự sơn nhà khó đến mức nào? Nó  ______________________ Đúng rồi?

 

4. I'm not sure how he made all his money. He's probably the ______________________ of some investment company or something.

4. Tôi không chắc làm thế nào anh ấy kiếm được tất cả số tiền của mình. Anh ấy có lẽ là ______________________ của một số công ty đầu tư hoặc một cái gì đó.

 

5. It took so long for us to finish the decorations that we didn't ______________________ until 1 AM.

5. Chúng tôi mất quá nhiều thời gian để hoàn thành việc trang và chúng tôi đã không ______________________ trí đến 1 giờ sáng.

 

6. My gym membership used to be $20/month but they're raising the price so ______________________ it'll be $40/month.

6. Tư cách thành viên phòng tập thể dục của tôi từng là $20/tháng nhưng họ đang tăng giá nên ______________________ nó sẽ là $40/tháng.

 

7. Our basement is pretty messy and cluttered, and my wife always ______________________ about cleaning it up.

7. Tầng hầm của chúng tôi khá bừa bộn và bừa bộn, và vợ tôi luôn ______________________ về việc dọn dẹp nó.

 

8. The politician was caught in a major lie. He's definitely ______________________ now.

8. Chính trị gia bị bắt quả tang nói dối. Bây giờ anh ấy chắc chắn ______________________.

 

9. My best friend is kind of a ______________________; she never finishes anything she starts.

9. Người bạn thân nhất của tôi là một ______________________; cô ấy không bao giờ hoàn thành bất cứ điều gì cô ấy bắt đầu.

 

10.I'm ______________________ you to help me fill out this paperwork correctly, because I don't know how to do it.

10. Tôi ______________________ rất mong bạn giúp tôi điền vào giấy tờ này một cách chính xác, bởi vì tôi không biết làm thế nào.

Answers Vocabulary Quiz

1. getting my act together
2. slam on the brakes
3. not rocket science
4. head honcho
5. hit the sack
6. from now on
7. gets on my case
8. in hot water
9. slacker
10. counting on


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: